DTS BLOG: Tuning in to Radio Jesus (NL EN)

NL

Stel je voor dat je weer een kind was. Je speelde de hele dag, vol vertrouwen en je genoot van elk gezelschap. Je was met je ouders en je wist gewoon: er is niets aan de hand, alles is geregeld – geen zorgen in je hoofd.

Laat me je een vraag stellen: hoe voel je je op dit moment terwijl je dat leest? Herken je nogsteeds die gevoelens, of zijn je gedachten gevuld met rekeningen, relaties en je toekomst? Misschien heb je beide, helemaal mogelijk.

Voor mij waren deze laatste weken gecentreerd rondom transitie. Levend in een westerse maatschappij waar alles draait rondom ‘druk zijn’, voorbereiden voor je toekomst en zelfstandig zijn, vroeg ik me altijd af waarom ik zo gek werd van de drukte. Deze laatste weken lieten me zien hoe anders ik ben ten opzichte van die maatschappij.

Ik wist dat het leven meer was dan dat, maar ik kon het niet begrijpen omdat ik vast zat in dat wat we de seculiere maatschappij noemen. Daarvan vrijgezet heeft me zoveel rust gegeven. Voordat ik hier kwam wilde God dat ik rust zocht. Rust in deze context wordt vergezeld met vertrouwen, heelheid en nederigheid, en Hij koos ervoor om deze termen de focus te laten zijn van dit eerste onderdeel van de DTS. Ik weet niet of of dit voor het gehele seizoen geldt, maar ik realiseer me dat het in ieder geval voor nu is.

Terwijl ik mezelf aan het voorbereiden was om hier te komen, vroeg ik me soms af of ik echt God hoorde of mezelf (of ‘iemand anders’…). Deze weken ben ik overladen met vertrouwen en ik herken Z’n stem nu zoveel beter! Ik vertrouw mezelf nu ook in dat proces. Het enige wat ik gewoon moest gaan doen is Afstemmen op Radio Jezus! Ja, dat is een ding nu. Onze DTS leider Cheyne heeft dat bedacht, dus je moet er maar mee leren leven.

Wat het betekent is dat je zoekt naar Zijn hart en voor Zijn manier van communiceren met jou – want iedereen hoort Zijn stem een beetje anders. Het is zo makkelijk, ik maakte het allemaal veels te lastig zoals gewoonlijk. We hebben zelfs leren samenwerken met de Heilige Geest (ik wist niet dat dat een ding was?) en hebben daardoor elkaar fantastische woorden van bemoediging, wijsheid, kennis en zelfs profetieën gegeven! Ik ben zo dankbaar voor Recognising God’s Voice week!

Andere onderwerpen gedurende deze weken waren Zijn Vaderhart en Zijn karakter en natuur. Deze onderwerpen, gegeven door Frank Naea (former YWAM president of New Zealand) en Brent Medsen (YWAM leader Mazatlan, Mexico) waren fantastisch. Sommige lessen waren bevestigend, andere veranderden mijn perspectief compleet op leven, geloof, maatschapppij en wereldbeeld.

Onderwijl heb ik tripjes gemaakt naar de Karangahake Gorge, Mt. Maunganui en de Tauranga City Center. Er zijn wat foto’s daarvan op mijn Instagram! De natuur hier is fantastisch en overal zijn er hipster café’s, thriftstores (“op-shop”) en artisan stores. Yas, me is happy.

Dus, al met al gaat het goed hier! Het gaat goed met mij! Deze plek is een nieuw thuis. En alhoewel ik jullie soms mis, dit land is zo fantastisch. Hopelijk gaat alles goed met jullie, ik bid voor jullie!

EN

Imagine being a child again. You know; being playful, trusting and just enjoying company. Being with your parents and just knowing that they got everything covered – no worry crosses your mind.

So let me give you a question: how do you feel right now while reading that? Do you still recognise those feelings, or are you thinking about your payments, relationships and future? Maybe you’ve got both, totally possible.

For me, these last few weeks have been all about transitioning. Living in a western society where everything is about being busy, working for a future and being “independent”, I always wondered why I was stressed out. These weeks showed me how different I actually am from that society.

I knew that there was more to life, but I couldn’t grasp it because I was entangled in a thing called secular society. Being made free from those bonds, I feel so much more at peace. Before I came here, God wanted me to find rest. Rest in this context is being accompanied by trust, wholeness and humility. And He chose to focus on those subjects during this first part of the DTS. I don’t know if it is for the whole season, but I do realise that it’s for now.

While preparing in coming here, I sometimes wondered when I was actually hearing God or when it was me (or ‘someone else’…). These weeks showered me in confidence, I recognise His voice so much better now! And I trust myself now in that process. The only thing I needed to start doing is Tuning in to Radio Jesus! Yea, that’s a thing now. Our DTS leader Cheyne introduced us to it, so you got to bear with me on that one.

What it means is that you search for His heart and for His way of communicating with you – because everyone hears His voice in a different manner. It’s so easy, I was making it all so complicated – as usual. We even practised cooperating with the Spirit (something I didn’t think would be a thing?) and so gave eachother beautiful words of encouragement, wisdom, knowledge and even prophecies! I am so thankful for the Recognising His Voice week!

Other subjects during these last weeks were His Fatherheart and His character and nature. These subjects, taught by Frank Naea (former YWAM president of New Zealand) and Brent Medsen (YWAM leader Mazatlan, Mexico) were incredible. Some lessons were reaffirming, others just totally changed my perspective on life, faith, society and worldview.

In the meantime, I did trips to the Karangahake Gorge, Mt. Maunganui and the Tauranga City Center. There are some photo’s of it on my Instagram! The nature here is beautiful and like every store is a hipster café, thriftstore (“op-shop”) or artisan stores. Yas, me is happy.

So, all in all I’m doing good! This place is a new home. And although I sometimes miss you guys, this country is like, the best. Hope everything is going swell with you guys, I am praying for you!

2 Comments

Fijn om te lezen dat het goed met je gaat lieve David. Je maakt een hoop mee, ook op emotioneel terrein begrijp ik. Ja het zal een enorm verschil zijn met het leven in Nederland. Alleen al de voorbereidingen voor deze mooie reis. Geniet er maar volop van. Ik hou van je.