DTS BLOG: terug naar de basis (NL EN)

NL

Twee weken, plus minus 40 levensverhalen en vijf colleges hebben mijn leven op z’n kop gezet.

Nu je op het randje van je stoel zit, switch ik effe subtiel van onderwerp. Geduld is een schone zaak – iets wat ik hier steeds meer leer.

Ik ben gearriveerd op Marine Reach! Deze plek is fantastisch: veel natuur, liefde en bovenal: het is net als de Hof van Eden een open hemel.

Deze base is ontstaan in samenwerking met een stam van de Maori (de oorspronkelijke bewoners van dit gebied) en een groep Christenen van YWAM die hier ooit met een schip zijn komen aanvaren. Je merkt deze samenwerking: op de base vindt je zowel westerlingen als Maori en ik moest zelfs de Powhiri ondergaan: een Maori ritueel waarin je wordt welkom geheten op Maori grondgebied – ik ben nu officieel deel van een christelijk Maori stam. Het is daarin ook een manier om te respecteren wie de Maori zijn en zo ook hun waardigheid aan hen te erkennen.

Het is duidelijk dat deze twee culturen samen kunnen bestaan en ook deel van elkaar kunnen worden. Het is een aanrader om hun cultuur te onderzoeken: het is teveel om nu te coveren, maar het is echt super interessant!

De DTS zelf is heel druk en dat is een van de redenen waarom ik nu pas een blogpost online doe – de meesten van jullie had ik hier al mentaal op voorbereid. De eerste week stond gecentreerd rondom introductie van locatie en programma en rondom levensverhalen van zowel student als staff. Ik ook heb mijn levensverhaal mogen delen, volledig transparant: alles wat ik mee heb gemaakt, mijn struggles en vragen – alles.

Het is een Bijbels principe: wanneer je openlijk spreekt tegenover de gemeente en getuigt en bekent in volledige transparantie, geef je God de ruimte om je te helen en te veranderen.
In al deze transparantie, in al die gesprekken, werd al heel snel duidelijk dat dit een seizoen is van her-centrering, hernieuwing, ontvangen, Zijn, nederigheid en loslaten. En nog zoveel meer.

De lessen van Femi Oni (een spreker uit Engeland) sloten perfect aan op alles waar ik doorheen ging. Al na twee weken voel ik me anders, veranderd. Zoveel van wat ik voelde en dacht is nu 180 graden gedraaid.. bizar. Dat is wat je krijgt als je God vraagt om je te veranderen. ‘wat jammer’.

Hij sprak over identiteit en roeping, een onderwerp waarvan ik niet wist dat ik zoveel opnieuw moest herzien. Maskers zijn verdwenen, vragen beantwoordt, rust gevonden, cetera et cetera. Dit alles mocht ik meemaken met zoveel lieve mensen en zonder oordeel. Ik mag hier groeien zonder zorgen.

Het is eng om gesloten deuren opnieuw te openen, of om deuren te sluiten die je niet wilde sluiten. Om te herevalueren en te veranderen. Maar met God is dat geen punt, want ik weet dat Hij al deze dingen met liefde doet. Eeeeen daarnaast wordt ik opgevangen door ZOVEEL LIEVE MENSEN. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen: wat een lieve mensen. Deze kom je niet snel tegen. Ze zijn als een regenboog. Zeldzaam. Ik weet niet waarom ik dit vertel doei

In ieder geval, het gaat hier goed. Collegegeld en Outreach fees zijn allemaal betaald, daar wil ik jullie voor bedanken! Wil je me nog ondersteunen met leefgeld (wassen, wifi, snacks, reizen, etc.) dan kan dat! Stuur me een mailtje of een appje, m’n rekeningnummer vindt je op m’n website 🙂

Maar David, doe je nog iets nuttigs naast snacks halen?

– Gerry Westerhuis uit IJmuiden

Nee.

Oke jawel, ehm oke komt ‘ie.

 1. Ontbijt tussen 6:30 en 7:15
 2. Schoonmaken tussen 7:15-7:30 (ik doe de was voor de keuken)
 3. 7:30-8:30 stille tijd (voor de onwetenden onder ons: moment met God, Bijbellezen, rust nemen, focus zoeken – ik ga vaak wandelen)
 4. Ik heb van maandag tot vrijdag (08:30-12:30) colleges over een specifiek thema gegeven door een specifieke spreker.
 5. Afhankelijk van de dag, heb ik of een les over aanbidding, een oefensessie, of werk ik in de Ministry. Dat laatste doe ik zo’n 12 uur per week, en zo worden we deel van het systeem van Marine Reach en onderhouden we een locatie die een gift van God is. Ik werk twee dagen in de week in het Media Team van Marine Reach en één dag in het Grounds and Maintenance team, waar ik de locatie (inclusief vallei en waterval) onderhoudt. De ministry tijd is een goed moment om te reflecteren en tegelijkertijd even iets anders te doen.
 6. Tussen dit alles door zijn er worship sets, communie, intercessie-momenten en gesprekken met staff. Oh en ik eet en slaap ook.

Weekenden ben ik vrij en ik ben op dit moment op zoek naar een kerk voor de zondagen.

Ik hoop dat alles goed gaat bij jullie en ik wil jullie bedanken voor alle liefde en gebeden. Tot snel.

//////////////

EN

Two weeks, like 40 life stories and five classes have reshaped my life bigtime.

I’m switching this subject very subtly now you’re in full anticipaction. Patience is key – something I finally start to understand while I’m here.

I’ve arrived at Marine Reach! This place is amazing: lots of nature, love and above all: it has an ‘open heaven’, just like the Garden of Eden .

This base was built with the cooperation between a tribe of the Maori (the true owners of these lands) and a group Christians from YWAM whom arrived by boat one day. This cooperation is clear: on the base you’ll find christians and Maori and I even had tot attend the Powhiri, a Maori ritual in which you are being invited on Maori soil – I’m officially part of a christian Maori tribe now. This ritual is also a way of reconciliation with the Maori people.

It’s clear that these two different cultures can exist among eachother. Just research the Maori! They’re super interesting and I don’t have the time to cover it all.

The DTS is pretty busy and that’s one of the reasons why I post a blogpost just now – I’ve mentally prepared most of you for this. The first week was centered around introduction of location and programs and around life stories from student and staff. I too have shared my life story, in full transparancy: everything I’ve been through, my struggled and questions – everything.

It’s Biblical: when you speak openly towards the congregation and confess in full transparancy, you give God full space to change, heal and transform you. In all this transparancy, in all of the conversations, it became clear that this is a season of recentering, renewing, receiving, Being, humility and of letting go. And so much more.

The classes by Femi Oni (a speaker from England) connected perfectly with everything that I went through. I already feel changed, just after two weeks. So many things I felt and thought have been changed 180 degrees.. Insane. That’s what you get when you ask God to change you. ‘how disappointing’.

He spoke about identity and calling, a subject from which I didn’t know I had to rethink so many things. Masks have disappeared, questions answered, peace found, and on and on. All this I’ve experienced while being surrounded by so many lovely people and without worry. I can grow here without worry.

It’s scary to reopen doors you shut, or to close doors you didn’t want to close. To reevaluate and to change. But that’s no stress with God, because I know He does all does things with love. Aaaand besides that, I’m being cared for by ALL THESE BEAUTIFUL AND LOVELY HUMAN BEINGS. I can’t stress this enough: they’re such lovely people. You don’t see these kind of people often. They’re like rainbows. Rare. I don’t know why I’m telling this bye

Anyways, it’s going well out here. College and outreach fees have been paid for, for which I want to thank you all! Do you want to assist me with ‘relaxation’ money (washings, wifi, snacks, travels, etc.), please do! Just send me a text or an email, you can find my bank account number on my website 🙂

But David, do you do anything else apart from eating snacks?

– Karen Rogers from Ohio

No.

Okay yes I do, ehm wait.

 1. Breakfast between 6:30 and 7:15
 2. Cleaning between 7:15-7:30 (I’m doing kitchen laundry)
 3. 7:30-8:30 quiet time (for the people who don’t know what that is, it’s a moment of talking with God, Bible reading or just being quiet and getting focus. I go on walks a lot.
 4. I’ve got classes from Monday to Friday (08:30-12:30) about a specific topic, taught by a specific speaker.
 5. Depending on the day, I have either a lesson about worship, worship practice, or I have ministry. The latter is 12 hours a week, and by doing this we become a part of Marine Reach’s system and we learn to steward what God has given us. I work in Marine Reach’s Media Team twice a week and in the Grounds and maintenance team once a week, where I maintain the location (including valley and waterfall). Ministry time is a good moment to reflect and to have your mind off thoughts as well.
 6. In-between all this there are worshipsets, communion, intercession and conversation with staff. Oh and I also eet and sleep.

I’m free during weekends and right now I’m searching for a church for the Sundays.

I hope everything is going well on your end and I want to thank you all for your love and prayers. See you soon.

2 Comments

Wat ontzettend mooi en fijn om te lezen hoe het je vergaat in Nieuw Zeeland! Ondanks dat ik je mis in mijn nabije omgeving, vind ik het ontzettend fijn voor je dat je zo veel aan het leren bent over jezelf en over God, en over mens zijn op deze wereld! Heel veel liefde en geluk toegewenst vanuit Zwolle.

Mooi mens! Fijn om te lezen wat er allemaal gebeurt met jou. Ondersteund door zulke liefdevolle mensen. Boeiend te lezen hoe de 2 culturen samenwerken. De Maori stam kan je zeer veel waardevols bieden. Je bent een echte bofkont lieve David. Gelukkig ben ik te lezen dat jouw geloof zo zuiver is dat het allemaal zijn plaats mag hebben in dat mooie land. Ik hou van je en ben blij dat je ons op de hoogte houdt. Veel liefs Toos