DTS BLOG: so much to tell, no time to do so (NL/EN)

NL

[Oeps, het is eeuwen geleden sinds ik mijn laatste blogpost heb geschreven, sorry! Het is zo druk, MAAR HIER BEN IK!]

Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar ik moet beginnen. misschien is het omdat ik zoveel heb meegemaakt of misschien is het omdat ik zo moe ben omdat ik zoveel heb meegemaakt, alleen al vandaag. In ieder geval, misschien is dit het eerste wat ik moet delen:

IK GA NAAR FREAKIN’ JAPAN.

Ja, het wordt fantastisch. Als je een aantal toffe teamfoto’s wil zien, check mijn Instagram! (@davidrdh)

We gaan weg over twee weken weg. Ik wordt vergezeld door vier fantastische vrouwen en we gaan rechtstreeks naar het culturele wonder genaamd Tokyo. Daar blijven we voor vier weken en zullen we samenwerken met een lokale kerk, gaan we evangeliseren in de straten, bidden we over de stad en nog veel meer. Als ik iets meer weet over onze planning, zal ik het laten weten!

In ieder geval, missxhien is het coolste item op de planning wel het evangeliseren. Tijdens de lessen kreeg ik echt een hernieuwde waardering voor evangeliseren en ik zie hoe verschrikkelijk belangrijk het is voor iedereen, dus ik ook, hieraan deel te nemen. We zijn letterlijk onder orders van Christus om te evangeliseren als gelovigen in werken groot en klein. Ik kijk uit naar alle dingen die we gaan doen voor de mensen en God in Tokyo: in gesprek gaan met mensen, bidden, muziek maken, wie weet! En we zullen niet alleen de Japanners dienen, maar iedereen die naar de Rugby World Cup komt. Je hebt het goed gelezen, we zullen in Japan zijn tijdens het WK Rugby!! WAAH, wie weet wat we zullen meemaken.

Daarna gaan we naar Osaka, waar we zullen samenwerken met YWAM Osaka, een performative arts school. Dat wordt zo fantastisch. Songwriters, performers, actors, etc., allemaal in 1 gebouw! Wat we gaan doen in Osaka is nog onzeker.

Kleine gebeidsaanvraag: mijn team gaat een land bezoeken dat wordt geplaagd door eenzaamheid, immortaliteit, hoge zelfmoord cijfers, Buddhisme, Shintoisme en veel andere verschrikkelijke dingen. We vertrouwen in God’s voorziening, Zijn bescherming en bovenal Zijn Heilige Afspraken met mensen, doch zien we de mogelijke gevaren. Alsjeblieft bidt tegen de Vijand, het moet buigen! Bid voor bescherming voor ons en een zuiver en open bewustzijn. Dankjulliewel!!!

Naast lessen als Spirituele oorlogsvoering en Bevrijding, Relaties, Liefde voor God’s Woord, Evangelisatie en Onverdeeldheid, onderwerpen die allemaal fantastisch waren en niet samen te vatten zijn in 1 blogpost, heb ik iets heel cools gedaan:

IK BEN NAAR HOBBITON GEWEEST. Ik ben zo gezegend om daar te zijn geweest! Ik liep door mijn jeugd heen en ik kon dat ervaren samen met een aantal mede-studenten, wat het nog beter maakte. Ja ik huilde. Als je ooit in New Zealand bent, ga erheen. Je al niet teleurgesteld zijn.

Opnieuw, de foto’s staan op mijn Instagram.

Naast mijn lessen en mijn outreach kan ik mededelen dat ik bezig ben met het schrijven van een hoop nummers die ik van plan ben uit te brengen. (Eindelijk heeft God de GO gegeven hierop.). Dus, houd je ogen open. Kan nog geen datum geven.

In dit seizoen waarin alles ondersteboven wordt gegooid, is er nogal wat gebeurd. Bijvoorbeeld, God vroeg me drie weken geleden om me te laten dopen en ik ben op de vrijdag twee weken geleden gedoopt. Ik heb me in tijden niet zo vrij gevoeld, God’s zegening rust zo duidelijk hierop en ik ben dus ook super blij met de keuze en met die specifieke dag! Houd je ogen open voor m’n Instagram, want ik zal daar binnenkort de foto’s posten, wanneer ze ge-edit zijn.

Het gaat goed met me. Dit seizoen is fantastisch en ik ben zo dankbaar voor elke heuvel en dal die ik ben tegengekomen, God was daar namelijk de hele weg. Het is raar om te bedenken dat de Lecture Phase ten einde komt en ik ben mezelf al mentaal aan het voorbereiden voor al het ge-dag zeggen – dit is het einde van een avontuur die ik met veel mensen heb gedeeld, en ik kijk niet uit naar die dag…

Er is nog één ding dat ik met jullie wil delen. Met alles dat hier gebeurd heb ik een tekort aan geld: mijn koptelefoon is stukgegaan (m’n telefoon is het ook aan het begeven rip) en mijn kosten zijn groter dan verwacht. Ik kan de extra steun goed gebruiken. Ik weet dat God zal voorzien en juist daarom ben ik hierin transparant naar jullie. Als je het gevoel hebt om wat te geven, alsjeblieft doe! Stuur me een berichtje of stort het op mijn bankrekening: (IBAN = NL47INGB0754620956 ) Het zou mij enorm helpen.

Ik hou van jullie! Zegen, David.

EN

[Whoops, it has been ages since I posted my last blogpost. I’m so sorry! It has been so busy, BUT HERE I AM!!!]

I honestly have no clue where to start with this blogpost. Maybe it is because I’ve been through so much or maybe it’s because I am just dead tired from all I’ve been through, just today. Anyway, maybe the first thing to mention is this:

I AM GOING TO FREAKIN’ JAPAN.

Yea, it’s going to be swell. If you want to see some amazing teampictures, check my Instagram! (@david.rdh)

We’re leaving in two weeks. I’m accompanied by four amazing women, and we’re heading straight to the cultural marvel called Tokyo. There we will stay for four weeks, working with a local church, doing evangelism in the streets and praying over the city and such. If I know anymore about our schedule, I won’t hesitate telling you guys.

Anyways, maybe the coolest thing for me will be the evangelism. During the lectures I really got a renewed appreciation for evangelism and I see how extremely important it is for everyone, so including me, to participate in it. We are literally commanded by Christ to evangelise as believers in affairs big and small. I am looking forward to everything we’re going to do for the people and God in Tokyo: talking, praying, playing music, who knows what else! And we’re not just going to serve the Japanese people, but everyone who attends the Rugby World cup. You heard it right, we’re going to be there during the world cup!!! WAAH, who knows what we’ll encounter.

After that we are going to Osaka, and we will collaborate with YWAM Osaka, a performative arts school. That’s going to be so awesome. Songwriters, performers, actors, etc., all in one place! What we are going to do in Osaka is still unsure though.

So little prayer request: my team is going to visit a country that is being plagued by loneliness, immorality, high suicide rates, Buddhism, Shintoism, and a lot of other bad stuff. We trust in God’s provision in all of this, His protection and above all His divine appointments with people, yet we are aware of the dangers. Please pray against the Enemy, it has to bow down! Pray for protection for us, and a clear and sound mind! Thank you so much!

Alongside the teachings about Spiritual Warfare and Deliverance, Relationships, Love for God’s Word, Evangelism and Wholeheartedness, which were all amazing and it’s just too big to explain in one post, I did something really cool:

I WENT TO HOBBITON. I am so blessed to have been there! I took a stroll through my childhood and could experience it with my fellow students, which made it all the more amazing. Yes I cried. If you ever go to New Zealand, please go there. You won’t be disappointed.

Again, the pictures are on my Instagram.

Besides my lectures and outreach, right now, I am working on a lot of songs which I am planning to release (finally, God has given the go on that one!), So look out for that. Can’t promise a date though.

In this season where everything has been turned upside down, a lot of stuff has happened. For instance, God asked me to rebaptize three weeks ago, and I got my baptism two weeks ago on friday. I haven’t felt this free in ages, God’s blessing clearly rests on it and I am so happy for that decision and day! Keep on the lookout for my Instagram posts, I’ll put ’em on there when the photo’s are edited.

I am doing well. This season here has been amazing and I am grateful for every hill and valley that I have encountered, for God has been there the whole way. It is weird to see the lecture phase come to an end and I am already preparing myself mentally for all the good-byes – this is the end of a joined journey for a lot of people, and I am not eager seeing that day arrive…

There is one more thing I need to let you guys know. So with everything happening here, I have a shortage of funds: with my headphones dead (my phone is dying too rip) and fees being bigger than planned, I could use the extra support. I know God will provide in this, and because of that I am transparent to you guys. If you feel stirred to give something, please do. Please send me a message or just deposit it on my bankaccount (IBAN = NL47INGB0754620956 ) it would help me out a lot.

Love you! Bless, David.